Mental Sports Academy logo Mental Sports Academy logo

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
opleidingen Mental Sports Academy (MSA)

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die plaatsvinden op tevoren aangeduide locaties van mental Sports Academy (nader te noemen: MSA).
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Event: Cursus dan wel opleiding op data terug te vinden op de website www.mentalsportsacademy.com
  b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de cursus tevens aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
  c. Registratie: de aanvaarding door de deelnemer tot deelname aan de cursus door middel van verzending van het inschrijfformulier op de website https://www.mentalsportsacademy.com
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke registratie.

Artikel 3. Annuleringsvoorwaarden

 1. Het is mogelijk de registratie te annuleren. Nadat de registratie heeft plaatsgevonden, kan er geannuleerd worden door het sturen van een e-mail naar welcome@mentalsportsacademy.com. Annuleringsvoorwaarden zijn als volgt van toepassing:
  a. Annulering tot 6 weken voor aanvang van het event is mogelijk: tegen betaling van 50% van de totaalprijs.
  b. Annulering tussen de 6 en 4 weken voor aanvang van het event 75% van de deelnameprijs.
  c. In alle overige gevallen blijft het volledige bedrag verschuldigd.
  d. Plaatsvervanging is beperkt mogelijk. De naam van de plaatsvervanger dient per e-mail te worden doorgegeven. Alle kosten die gemaakt worden m.b.t omboeken vliegtickets + de beschikbaarheid hiervan worden in rekening gebracht van de deelnemer.

Artikel 4. Wijzigingen en annulering door organisator

De organisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor wijzigingen in het programma door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook behoudt zij zich het recht voor om zonder opgave van redenen cursussen te annuleren. In dit laatste geval worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden terugbetaald.

Artikel 5. Persoonsgegevens

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het event verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. De organisator zal deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer anders dan door de organisator ingeschakelde derde voor het registreren van de deelnemers.

Artikel 6. Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de bijeenkomst gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer (deels) zichtbaar is. De organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de deelnemer daartoe een vergoeding van de organisator verlangen.

Voorwaarden - Mental Sports Academy
X